σχεδάριον: ἡ Γαῖα (καὶ οἱ δύο Σατύροι)

Study for Gaia (and the two Satyrs)

24-carat goldpoint on clay coat paper

7.25"x10"

2018

Ἀπολλώνιός τις

An Apollonian someone

24-carat goldpoint and silverpoint on prepared paper

150

60"x8"

2018


imperium
The Empire
24-carat goldpoint on mineral paper
11"x13"
2017
τοῦ Λαοκόωντος
of Laocoon
Silverpoint on claycoat paper
15"x14"
2017
Amor vincit omnia
Love conquers all things 
24-carat goldpoint on claycoat paper 
10"x8"
2016
s
Θεός ποταμοῦ
River God
Silverpoint on claycoat paper
8"x10"
2016
A satyr looking at his tail
Silverpoint on claycoat paper
10"x7"
2016
invocatio
Invocation
Silverpoint on claycoat paper
8"x10"
2016
ὁ Ἔρως καὶ ὁ Ἀντέρως
Second fragment: Eros and Anteros
Graphite on paper
14"x11"
2016
First fragment: Back of a man
Graphite on paper
11"x14"
2016